Starfsreglur

1. gr. Almennt

Sagnfræðistofnun Háskóla Íslands er vísindaleg rannsóknastofnun, starfrækt sem grunnstofnun innan vébanda Hugvísindastofnunar Háskóla Íslands.

2. gr. Hlutverk

Hlutverk Sagnfræðistofnunar er:

a. að vera vettvangur rannsókna í sagnfræði, fornleifafræði og menningarmiðlun og tengdum greinum, ein eða í samvinnu við aðra;

b. að gangast fyrir útgáfu, ráðstefnum, fyrirlestrum og hvers kyns annarri starfsemi sem stutt gæti rannsóknir og kennslu í sagnfræði, fornleifafræði og menningarmiðlun og eflt tengsl við alþjóðlegt háskólasamfélag sem og við íslenskt þjóðlíf;

c. að veita rannsóknanemum, nýdoktorum og gestafræðimönnum aðstöðu og tækifæri til rannsóknastarfa eftir því sem kostur er og efla um leið tengsl rannsókna og kennslu.

Stjórn Sagnfræðistofnunar getur ákveðið, að fengnu samþykki félagafundar eða ársfundar og í samráði við stjórn Hugvísindastofnunar (sbr. 4. gr. reglna um Hugvísindastofnun Háskóla Íslands), að koma á fót rannsóknastofum sem sinna tilteknum rannsóknaverkefnum, rannsóknasviði eða samstarfi sem fellur að hlutverki Sagnfræðistofnunar.

3. gr. Fjármál og rekstur

Stofnunin fær árlegt framlag sem stjórn Hugvísindastofnunar ákveður hverju sinni. Stofnunin getur auk þess fengið framlag til einstakra verkefna úr sjóði Hugvísindastofnunar. Stofnunin aflar eigin tekna eftir því sem kostur er.

Stofnunin nýtur þjónustu Hugvísindastofnunar um bókhald og daglegan rekstur eftir samkomulagi formanns stjórnar Sagnfræðistofnunar og stjórnarformanns Hugvísindastofnunar hverju sinni. Fjárhagsáætlun ásamt yfirliti yfir rekstur liðins árs skal lögð fyrir forseta Hugvísindasviðs og stjórn Hugvísindastofnunar til samþykktar. Stofnunin á aðild að sameiginlegu húsnæði Hugvísindastofnunar.

Reikningshald stofnunarinnar skal vera hluti af reikningshaldi Háskólans.

4. gr. Aðild

Fastir kennarar við námsbraut í sagnfræði og námsbraut í fornleifafræði innan Sagnfræði- og heimspekideildar Háskóla Íslands eru félagar í Sagnfræðistofnun, nema þeir óski eftir og fái aðild að annarri grunnstofnun. Stundakennarar, sérfræðingar og styrkþegar stofnunarinnar, doktorsnemar í sagnfræði og fornleifafræði og aðrir kennarar við Háskóla Íslands sem starfa á fræðasviðinu geta sótt um og fengið aðild að stofnuninni með samþykki stjórnar á meðan þeir eru í námi eða starfa við Háskólann. Einungis fastir kennarar á Hugvísindasviði Háskóla Íslands hafa atkvæðisrétt á ársfundi.

5. gr. Stjórn og hlutverk

Forseti Hugvísindasviðs skipar Sagnfræðistofnun fjögurra manna stjórn til þriggja ára í senn.

a. Félagar í Sagnfræðistofnun tilnefna, á grundvelli kosningar á ársfundi, formann stjórnar úr hópi fastra kennara.

b. Einnig tilnefnir ársfundur fyrsta og annan meðstjórnanda og einn varamann úr hópi félaga og skal að minnsta kosti annar tveggja meðstjórnenda vera fastur kennari.

c. Fjórði stjórnarmaðurinn er að jafnaði doktorsnemi á fagsviði stofnunarinnar sem Félag doktorsnema á Hugvísindasviði hlutast til um að þeir velji úr sínum hópi.

Einungis félagar í Sagnfræðistofnun geta setið í stjórn. Fyrsti meðstjórnandi er varaformaður stjórnar sé hann fastur kennari. Ef svo er ekki skal annar varamaður taka sæti formanns ef hann forfallast eða þarf að víkja sæti.

Stjórnarformaður hefur umsjón með daglegum rekstri og fjármálum stofnunarinnar og gengur frá tillögum að rekstraráætlun. Hann á sæti í stjórn Hugvísindastofnunar.

Stjórnin útfærir stefnu Sagnfræðistofnunar og ber ábyrgð á framkvæmd hennar. Stjórnin ber ábyrgð á fjármálum stofnunarinnar og daglegum rekstri gagnvart stjórn Hugvísindastofnunar og forseta Hugvísindasviðs. Stjórnin sker úr í vafaatriðum sem upp kunna að koma og varða innri starfsemi stofnunarinnar.

Formaður stjórnar boðar stjórnarfundi bréflega, eða í tölvupósti, með þriggja daga fyrirvara. Fundarboð skal greina frá dagskrá fundar.

Skylt er að boða stjórnarfund óski meirihluti stjórnar þess. Sama gildir ef forseti Hugvísindasviðs eða rektor ber fram slíka ósk og hefur þá hann, eða sá sem sækir fund í umboði hans, málfrelsi og tillögurétt á fundinum.

Falli atkvæði jöfn á stjórnarfundi ræður atkvæði formanns eða þess sem gegnir formannsstörfum.

Halda skal gerðabók stjórnar og skulu staðfestar fundargerðir færðar í hana.

6. gr. Ársfundur og félagafundur

Ársfund skal halda á fyrsta ársfjórðungi hvers árs. Formaður skal boða til hans með a.m.k. einnar viku fyrirvara bréflega eða með tölvupósti. Ársfundur tilnefnir fulltrúa í stjórn (sbr. 5. gr.) og fjallar um stefnu stofnunarinnar. Aðeins fastir kennarar á Hugvísindasviði hafa atkvæðisrétt á ársfundi.

Fari þriðjungur félaga í Sagnfræðistofnun fram á það skal boða sérstakan félagafund. Sömu reglur um atkvæðisrétt gilda fyrir félagafund og ársfund.

7. gr. Réttindi og skyldur félaga

Félagar geta sótt um aðstöðu, þjónustu og styrki til Sagnfræðistofnunar og Hugvísindastofnunar. Þeir geta birt greinar og rit, sótt um styrki, skipulagt ráðstefnur, fyrirlestra og samstarfsfundi, rannsóknarverkefni og samvinnu í nafni stofnunarinnar, með samþykki ársfundar eða stjórnar í umboði hans eftir því sem tilefni er til. Félagar eiga rétt til setu á ársfundi. Formaður stjórnar getur falið einstökum félögum trúnaðarstörf á vegum stofnunarinnar.

8. gr. Gildistaka

Reglur þessar, sem stjórn Hugvísindastofnunar hefur sett að fenginni tillögu stjórnar Sagnfræðistofnunar, sbr. 2. mgr. 4. gr. reglna um Hugvísindastofnun Háskóla Íslands nr. 1022/2009, taka gildi 1. október 2010. Um leið falla úr gildi eldri reglur. Núverandi stjórn stofnunarinnar sem skipuð var skv. eldri reglum heldur umboði sínu og starfar í samræmi við ákvæði í þessum reglum fram að næsta ársfundi. Reglunum var breytt á fundir stjórnar Hugvísindastofnunar 13. október 2016.